Home

 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byl zřízen zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Činnost úřadu je dále regulována zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony.

 

 

Registrace pro volby 2017 byla spuštěna

Politické strany a hnutí, stejně jako další zájemci o účast ve volební kampani 2017, naleznou pod odkazem Financování kampaní formuláře pro oznámení, respektive registraci dle volebního zákona.

 

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Informace pro veřejnost

Ve dnech 20.–21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vyhlášením voleb ve Sbírce zákonů ČR vznikají kandidujícím politickým stranám a hnutím, ale též tak zvaným „třetím osobám“ (čili těm, kteří nekandidují, ale hodlají v kampani prezentovat své politické postoje) určité povinnosti. Náš úřad bude na plnění těchto povinností dohlížet. O jaké povinnosti jde? Přinášíme jejich stručné shrnutí. (Text je určený pro veřejnost – kandidujícím stranám a hnutím a dalším účastníkům kampaně důrazně doporučujeme nastudovat v plném rozsahu příslušnou legislativu, zejména zákon č. 247/1995 Sb., v platném znění)

 

Co se považuje za volební kampaň

Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí, koalice stran a hnutí nebo jejich kandidáta. Patří sem zejména veřejné oznámení či agitace určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice či jejich kandidáta. Volební kampaň ve smyslu zákona začíná dnem vyhlášení voleb a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb.

 

Volební účty

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup (nahlížení přes internet). Adresu tohoto účtu musí kandidující subjekty oznámit našemu úřadu (viz odkaz Financování kampaní), my ji zveřejníme na našich stránkách. Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky. Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Všechny transakce na volebním účtu musejí být podrobně identifikovány (musí být znám původ všech příchozích plateb i účel všech výdajů).

 

Financování volební kampaně a jeho transparentnost

Veškeré výdaje na volební kampaň se započítávají do financování volební kampaně. K jejich úhradě lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu (viz výše). Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 90 milionů Kč. Pokud bylo plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena. Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidujících subjektů uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. Po celou dobu kampaně musí strana, hnutí či koalice zajistit přístup k volebnímu účtu a k informacím o financování kampaně (adresy příslušných internetových stránek kandidujících subjektů naleznete na našem webu). O financování kampaně vedou kandidující subjekty oddělené účetnictví, které musejí do 90 dní po skončení voleb poskytnout našemu úřadu ke kontrole. Volební kampaň šířená prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, hnutí nebo kandidáta. Kandidující subjekty jsou povinni označit jimi využité prostředky volební kampaně svým názvem nebo zkratkou.

 

Třetí osoby

Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice či jejich kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat u našeho úřadu (viz odkaz Financování kampaní). Registrované třetí osoby jsou povinny prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem, které jim náš úřad přidělí. Pro registrované třetí osoby platí v době kampaně obdobné povinnosti jako pro kandidující strany, hnutí a koalice. Jsou povinny si zřídit volební účet a oznámit našemu úřadu adresu internetových stránek, kde bude tento účet a informace o financování volební kampaně k dispozici. My tyto internetové adresy na našich stránkách zveřejníme. I pro třetí strany platí, že na financování kampaně smí použít pouze prostředky z volebního účtu. Všechny transakce na volebním účtu musí být identifikovány. Třetí osoby smí za kampaň utratit maximálně 1,8 milionu Kč. Do 10 dní po volbách musejí třetí osoby zveřejnit na svém webu přehled všech volebních výdajů a přehled zde musí viset alespoň 3 měsíce. Po dobu 5 let pak musí třetí osoby evidenci o prostředcích na volební kampaň uchovávat a na vyžádání ji předložit úřadu ke kontrole.

VEDENÍ ÚŘADU


02.05.2017
Ve Sbírce zákonů vyšlo vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny

V úterý 2. 5. 2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejnono rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 135/2017. Začala tím volební kampaň ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.

15.03.2017
Prezident republiky jmenoval člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 15. března 2017 podle § 19e odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., na návrh Senátu daný usnesením o volbě kandidáta č. 98 z 5. schůze konané dne 8. března 2017, s účinností od 1. dubna 2017, PhDr. Jana Outlého, Ph.D. členem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Funkční období je šestileté a končí dnem 31. března 2023. (zdroj hrad.cz)

31.01.2017
Prezident republiky jmenoval členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval, podle § 19e odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., na návrh Senátu daný usnesením o volbě kandidátů č. 74 ze 4. schůze konané dne 18. ledna 2017, s účinností od 1. února 2017 Mgr. et Mgr. Tomáše Hudečka, Mgr. et Mgr. Jiřího Navrátila, Ph.D. a Ing. Františka Siveru členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Funkční období jmenovaných členů je šestileté a končí dnem 31. ledna 2023. (zdroj hrad.cz)

18.01.2017
Do vedení úřadu pro dohled nad stranami navrhl Senát politologa Navrátila a úředníka Hudečka

Do vedení nového úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran navrhl Senát politologa a sociologa Jiřího Navrátila z Masarykovy univerzity a brněnského úředníka Tomáše Hudečka. Dalším vybraným kandidátem je bývalý poslanec ODS František Sivera. (zdroj ceskatelevize.cz)

20.12.2016
Prezident republiky jmenoval předsedu Úřadu

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na návrh Poslanecké sněmovny Mgr. Vojtěcha Weise předsedou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Vojtěch Weis byl jmenován na šestileté funkční období s účinností od 1. ledna 2017. (zdroj hrad.cz)