Dotazy a odpovědi - Financování volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy

Financování volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny

 1. Chci v kampani podpořit politickou stranu BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ (např. bannerem na své nemovitosti). Co musím udělat?

 2. Chci v kampani podpořit politickou stranu s JEJÍM VĚDOMÍM. Co musím udělat?

 3. Chci v kampani agitovat v neprospěch politické strany. Co musím udělat?

 4. Může být registrovanou třetí osobou politická strana, která nekandiduje ve volbách?

 5. Chci soukromě publikovat příspěvky na sociálních sítích, v diskusích atp. Musím se registrovat?

 6. Volební propagace a agitace musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli. Co se těmito pojmy rozumí?

 7. Může kandidát rozdávat v době kampaně peníze skrze nadační fond a obejít tak limit nákladů?

 8. Obvodní buňka strany organizuje dětský den. Spadá to do volební kampaně?

 9. Lze na volební účet přijímat dary od podporovatelů? Na jaký účet mohou dárci posílat peníze?

 10. Mohou představitelé kandidujících stran účinkovat v době kampaně jako herci ve filmech, seriálech a podobně?

 11. Lze si pronajmout plochy na nemovitostech patřícím obcím, krajům a jejich společnostem? Smí se volební kampaní polepit vozy MHD či sloupy veřejného osvětlení?

 12. Lze před registrací kandidátních listin hovořit o kandidátech a kandidujících stranách, potažmo o aktérech kampaně?

 13. Co všechno spadá pod sousloví “komunikační médium?

 14. Má ten, kdo volební kampaň šíří (majitel reklamních ploch, distributor letáku a podobně) povinnost kontrolovat označení kampaně dle zákona a může se dopustit deliktu, pokud tak neučiní?

 15. Jakým způsobem se mohou zastupitelé a radní měst a krajů ze stran, které kandidují ve volbách, prezentovat v komunikačních médiích obcí a krajů, aniž by porušili volební zákon?

 16. Jaký formát má přesně mít odkaz na transparentní volební účet a odkaz na financování volební kampaně (§ 16d odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů)?

 17. Může se v obci místním rozhlasem oznámit konání volebního mítinku politické strany, setkání s některým kandidátem a podobně?

 18. Je třeba započíst do nákladů kampaně (jako bezúplatné plnění) nošení drobných propagačních materiálů sympatizanty strany nebo polep na vlastním automobilu sympatizanta?
 19. Kandidující politická strana v průběhu kampaně zjistila, že část vynaložených nákladů nijak nevyužije (například se rozhodne předělat již zpracované vizuály, prostředky kampaně atp.). Musí přesto tato plnění započítat do limitu nákladů?


1. Chci v kampani podpořit politickou stranu BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ (např. bannerem na své nemovitosti). Co musím udělat?
Aktuální znění zákona o volbách do Parlamentu ČR (zákon č. 247/1995 Sb., v platném znění) skutečně zavádí pro všechny, kteří chtějí ve volební kampani bez vědomí kandidující strany či hnutí nebo jejich kandidáta tento subjekt podpořit (nebo naopak agitovat v jejich neprospěch), povinnost registrovat se jako tak zvaná třetí osoba u našeho úřadu. Registrační formulář včetně instrukcí pro jeho odeslání najdete na internetové adrese https://registrace.udhpsh.cz/. My Vám jako úřad následně vystavíme rozhodnutí o registraci, v němž najdete mimo jiné Vaše registrační číslo. Bannery, které v době kampaně vyvěsíte na vaší nemovitosti, pak musíte označit tímto registračním číslem a jménem a příjmením, toho, na nějž je registrace vystavena (§ 16 odst. 6). V případě, že budete banner vyvěšovat jako právnická osoba, uvádí se namísto jména a příjmení název právnické osoby. Podobu tohoto označení zákon nijak neurčuje, ale z povahy jeho účelu vyplývá, že by mělo být viditelné a čitelné přinejmenším z obdobné vzdálenosti jako text na banneru.
Poté, co budete jako třetí osoba zaregistrováni, jste povinni si v bance zřídit veřejně přístupný volební účet. A to i přesto, že chcete jen vyvěsit volební bannery na vaši nemovitost – zákon tuto povinnost ukládá všem registrovaným třetím osobám (§ 16e, odst. 6). Až tak učiníte, znovu se obrátíte na náš úřad a prostřednictvím formuláře, který naleznete na stránkách https://registrace.udhpsh.cz/, nám budete muset sdělit
a) že jste si volební účet zřídili,
b) adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný,
c) adresu internetových stránek, na kterých budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně.

Pokud jde o zmíněný bod c), zákon v § 16e odst. 7 říká, že financování volební kampaně zahrnuje „veškeré výdaje registrované třetí osoby vynaložené na volební kampaň“. Nemusí přitom jít jen o peněžní výdaje. Započítávají se i „jiná plnění ocenitelná v penězích“ (ve vašem případě tedy hodnota reklamního prostoru, který propagaci dané strany na své nemovitosti věnujete). To je ale ve Vašem případě spíše formalita – pokud chcete jen vyvěsit banner na vlastní nemovitost, zcela jistě nepřesáhnete limit, který je pro hodnotu kampaně třetích osob stanoven, tedy 1,8 milionu Kč. Přesto si musíte hodnotu Vámi uskutečněné volební kampaně ocenit a na zmíněné internetové stránce tuto hodnotu uvést jako bezúplatné plnění. V případě, že s Vaší kampaní budou spojeny i nějaké peněžní výdaje, musíte je hradit výhradně z volebního účtu. Peníze si na něj smíte vložit výhradně převodem z jiného bankovního účtu.
O použití prostředků na volební kampaň (peněžních i bezúplatných), si musíte vést evidenci (§ 16e, odst. 10). Její podobu zákon neupřesňuje, může jít v podstatě o Vámi psané poznámky. Je však nutné, abyste v této evidenci rozlišili (a) výdaje na předvolební průzkumy, (b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, (c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, (d) jiné výdaje. Ve Vašem případě budete pravděpodobně evidovat pouze bezúplatné plněné za venkovní reklamu, ostatní položky budou zřejmě nulové. Tento přehled jste povinni do 10 dní po skončení volební kampaně (tzn. po oficiálním vyhlášení výsledků voleb), zveřejnit na vaší internetové stránce s informacemi o financování volební kampaně. Viset zde bude muset nejméně 3 měsíce. Evidenci spolu s výpisy z volebního účtu si nadto musíte po dobu alespoň 5 let uchovat a v případě, že Vás náš úřad vyzve k jejich předložení, jste povinni je poskytnout.


2. Chci v kampani podpořit politickou stranu s JEJÍM VĚDOMÍM. Co musím udělat?
V tomto případě není třeba se u našeho úřadu registrovat. Povinnost registrovat se jako třetí osoba za účelem vedení volební kampaně platí jen pro ty fyzické či právnické osoby, které hodlají kampaň vést bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice (§ 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., v platném znění). S vámi vedenou kampaní tedy musí dané politická strana, hnutí či kandidát prokazatelně souhlasit. Nadto je třeba, abyste s daným kandidujícím subjektem rozsah kampaně přesně dohodl(a), protože této straně či hnutí v důsledku vámi vedené kampaně vzniká povinnost započíst hodnotu vaší kampaně do celkového limitu nákladů na kampaň. § 16c odst. 3 zákona uvádí, že bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu. Platí tedy, že i pokud reálně žádné peněžní prostředky na vaši kampaň nebudete vynakládat (například vyvěsíte stranický banner na vaši nemovitost), může se jednat o bezúplatné plnění, jehož hodnota se do limitu nákladů na kampaň také počítá a strana jej musí vykázat ve své zprávě o financování kampaně. Prostředky volební kampaně, které použijete (bannery, plakáty a podobně), musejí být označeny informací o jejich zadavateli a zpracovateli.
Volební propagace a agitace musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli. Co se těmito pojmy rozumí?


3. Chci v kampani agitovat v neprospěch politické strany. Co musím udělat?
V případě, že hodláte vést negativní kampaň „na vlastní pěst“, tedy bez vědomí některé kandidující politické strany, hnutí nebo jejich kandidáta, platí pro vás stejná pravidla jako pro osoby, které chtějí některou stranu bez jejího vědomí podpořit. Pokyny pro tento případ naleznete zde. Pokud povedete negativní kampaň s vědomím kandidující strany, hnutí či kandidáta (tedy v neprospěch jejich volebního soupeře), platí pro vás stejná pravidla jako pro osoby, které chtějí stranu podpořit s jejím vědomím.
Chci v kampani podpořit politickou stranu s JEJÍM VĚDOMÍM. Co musím udělat?


4. Může být registrovanou třetí osobou politická strana, která nekandiduje ve volbách?
Zákon o volbách do Parlamentu ČR (č. 247/1995 Sb., v platném znění), nijak nebrání tomu, aby politická strana nebo hnutí, které se voleb neúčastní, působily jako registrovaná třetí osoba. Musí ale být splněny podmínky uvedené v 16e odst. 2 zákona, tzn. strana například nemůže na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťovat obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku. Registrovanou třetí osobou také nemůže být politický institut takové strany.


5. Chci soukromě publikovat příspěvky na sociálních sítích, v diskusích atp. Musím se registrovat?
Zákon o volbách do Parlamentu ČR (č. 247/1995 Sb., v platném znění) označuje v §16 odst. 1 za volební kampaň “jakoukoliv propagaci kandidující politické strany (…), zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch (…), za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany (…)”. Psaní příspěvků na sociálních sítích, pokud půjde o váš osobní (soukromý, nekomerční) profil, nebudete za zveřejňování příspěvků pobírat odměnu a pokud nebudete své příspěvky propagovat pomocí reklamních instrumentů sociálních sítí, není činnost, za kterou se obvykle poskytuje úplata, proto se nejedná o volební kampaň ve smyslu zákona. Registrace Vás jako třetí osoby u našeho úřadu tak není nutná. Obdobně se přistupuje k publikování příspěvků na diskusních fórech.


6. Volební propagace a agitace musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli. Co se těmito pojmy rozumí?
Zadavatelem je ten, kdo si daný prostředek volební kampaně objednal, typicky tedy kandidující politická strana / hnutí nebo registrovaná třetí osoba. Zhotovitel je pak ten, kdo kampaň vytvořil – typicky PR a reklamní agentura či společnost zajišťující volební poradenství a realizaci kampaně. Zhotovitelem je tedy autor podoby daného prostředku kampaně (billboardu, webu, plakátu, spotu, letáku a podobně). Za zhotovitele se nepovažuje vlastník nástroje, kterým je prostředek kampaně šířen – zhotovitelem tedy není tiskárna, majitel billboardu či ten, kdo billboard vylepil, a podobně. Z prostředku kampaně musí být zřejmé, kdo je jeho objednatelem a kdo zpracovatelem. Nestačí tedy uvést jen například název strany. Je nutné uvést: „Objednatel: (strana XY), Zhotovitel: (společnost XY)“.


7. Může kandidát rozdávat v době kampaně peníze skrze nadační fond a obejít tak limit nákladů?

Dotaz: Kandidát politického hnutí se rozhodl rozdat jistou finanční částku příjemcům dle vlastního výběru. Část peněz rozdal před oficiálním zahájením kampaně, zbylou část převedl po zahájení kampaně na nadaci, která hodlá tyto prostředky dále rozdávat i v průběhu kampaně. Lze takto postupovat, aniž by se touto cestou rozdané příspěvky započítaly do limitu nákladů na volební kampaň politického hnutí?

Odpověď: Soukromé finanční prostředky, které kandidát rozdal před oficiálním vyhlášením kampaně, nejsou předmětem dohledové činnosti našeho úřadu. Avšak činnost nadace v době volební kampaně, která by odpovídala § 16 (zejména odst. 1 a odst. 6) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, může být předmětem dohledové činnosti úřadu.


8. Obvodní buňka strany organizuje dětský den. Spadá to do volební kampaně?

Dotaz: Místní buňka naší politické strany hodlá uspořádat dětský den. Akce nemá charakter politické propagace, žádný kandidát zde nebude vystupovat či agitovat a politická strana zde nebude nijak prezentována. Je přesto třeba tuto akci, která časově spadá do doby volební kampaně, považovat za volební propagaci?

Odpověď: Jakoukoliv akci, kterou uskuteční kandidující strana či hnutí v době volební kampaně a bude sloužit k propagaci, je nutné chápat v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění, tedy jako volební kampaň. Pouze v případě, že v souvislosti s pořádáním akce skutečně žádná propagace neproběhne, nebude akce vnímána jako volební kampaň a nebude podléhat tomuto zákonu. Velmi tedy záleží mimo jiné i na tom, jak je akce propagována a prezentována a jak se akce odehraje. Pokud by například na propagačním letáku nebo bylo uvedeno logo strany, nebo by logo strany bylo viditelně umístěno v místě pořádání akce, je to propagace subjektu v době předvolební kampaně. Skutečnost, že akci pořádá místní buňka strany, nehraje roli.


9. Lze na volební účet přijímat dary od podporovatelů? Na jaký účet mohou dárci posílat peníze?
Podporovatelé nemohou dary přímo posílat na volební účet kandidující strany. Své příspěvky musejí posílat na tzv. zvláštní účet, který jsou strany a hnutí povinny vést dle § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o dary míněné jako příspěvek na volební kampaň, nebo o dary na běžnou činnost: všechny dary, tedy i ty, které budou použity na volby, musejí být poukázány na zvláštní, nikoliv volební účet strany či hnutí. Na volební účet si kandidující strany mohou darované prostředky přeposílat ze zvláštního účtu dle potřeby, aby mohly krýt výdaje na kampaň. Finance z darů je možné přeposílat jednou částkou jako hromadný převod ze zvláštního účtu. K tomu je však třeba paralelně vést zvláštní evidenci darů, které byly na kampaň využity, dle § 16b odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění. Volební účet tedy není určen pro příjem darů – slouží pouze pro účely hrazení nákladů volební kampaně.


10. Mohou představitelé kandidujících stran účinkovat v době kampaně jako herci ve filmech, seriálech a podobně?
Touto otázkou se náš úřad nezabývá, neboť spadá do kompetence Rady pro rozlasové a televizní vysílání.


11. Lze si pronajmout plochy na nemovitostech patřícím obcím, krajům a jejich společnostem? Smí se volební kampaní polepit vozy MHD či sloupy veřejného osvětlení?
Ano, obojí je možné. Volební zákon sice v § 16 odst. 4 říká, že k volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. Dopravní podniky, které provozují MHD, jsou obvykle akciovými společnostmi ovládanými obcemi. Avšak jakkoliv je třeba pojem “komunikační médium” vykládat široce (viz otázka č. 13), platí, že zákon v daném případě rozlišuje mezi “komunikačním médiem” a “velkoplošným zařízením”. V § 16 odst. 4 se omezuje zákaz volební kampaně pouze na “komunikační média” obcí, krajů a jimi ovládaných společností. V souvislosti tímto ustanovením se komunikačním médiem míní typicky sdělovací prostředky obcí a krajů (radniční noviny, krajské zpravodaje, obecní rozhlasy, videožurnály, internetové televize a podobně). Žádné z těchto či obdobných komunikačních médií nemůže být v době volební kampaně použito k propagaci kandidujících politických subjektů a jejich kandidátů, a to ani v případě, že by se jednalo o placenou inzerci. (K otázce prezentování představitelů samospráv v komunikačních médiích v době kampaně viz též otázka č. 15.)

Velkoplošná zařízení jsou však v souvislosti s § 16 odst. 4 volebního zákona z komunikačních médií vyjmuta. Tento výklad podporuje i důvodová zpráva k zákonu. Proto je možné na vozy MHD, budovy obce, sloupy veřejného osvětlení a podobná velkoplošná zařízení volební agitaci umisťovat. Obce, kraje a jimi ovládané osoby však nemohou velkoplošná zařízení poskytovat pro umístění prostředků kampaně bezúplatně, respektive politické strany by nemohly takové bezúplatné sdělení přijmout, neboť jim to zakazuje § 18 odst. 1 zákona o politických stranách. Velkoplošná zařízení obcí, krajů a jimi ovládaných osob je možné poskytnout k volební kampani pouze za úplatu, a to minimálně za cenu obvyklou, neboť cena nižší než obvyklá by již představovala bezúplatné plnění (dar) samospráv vůči politickým stranám. Cena obvyklá však nemusí být automaticky ve všech případech cenou tržní či komerční. Při stanovování ceny obvyklé lze vycházet z předchozí praxe kraje nebo obce týkající se voleb do Parlamentu České republiky.

S tímto tématem souvisí také otázka využívání obecního rozhlasu. Stanovisko k ní viz bod 17 zde.


12. Lze před registrací kandidátních listin hovořit o kandidátech a kandidujících stranách, potažmo o aktérech kampaně?

Otázka: Volební zákon operuje v § 16 a následných ustanoveních s pojmy “kandidující politické strany” a “jejich kandidáti”, stanovuje jim některé povinnosti a nahlíží na ně jako na aktéry volební kampaně. Volební kampaň je přitom vyhlášena rozhodnutím prezidenta republiky a to v letošním roce nabylo účninnosti 2. května. Podle § 31 se však kandidátní listiny podávají nejpozději do 66 dní před konáním voleb příslušnému krajskému úřadu a tento termín připadá na 15. srpna. Lze tedy vůbec před registrací kandidátních listin hovořit o kandidátech, kandidujících stranách, potažmo volební kampani?

Odpověď: Výklad, že o kandidujících stranách a kandidátech lze hovořit teprve po registraci kandidátních listin, je dle našeho názoru nesprávný. Kandidátní listiny jsou podávány a registrovány u různých kandidujících subjektů v různých časech (na jednotlivých krajských úřadech), nikoliv jednotně. Vznikla by tak absurdní situace, kdy by účastníci volební kampaně neměli stejnou startovací čáru. Výklad, že by se politická strana, která kandidovat hodlá, ale ještě nepodala kandidátní listinu, resp. její listina ještě nebyla registrována, musela dočasně registrovat jako třetí osoba ve smyslu § 16 odst. 2 a § 16e ZVP, je též absurdní a navíc rozporný s § 16a odst. 1 ZVP. Definice volební kampaně je vázána především na časové hledisko: § 16 odst. 3 označuje za počátek regulované kampaně den vyhlášení voleb. Toto řešení se jeví jako jediné objektivizovatelné: jde o start kampaně pro všechny kandidující subjekty zároveň. Konkurující výklad by též u stávajících voleb znamenal výrazné zkrácení regulované kampaně z téměř šesti měsíců na měsíce cca dva, případně ještě méně.

Regulace kampaně se tedy vztahuje na kandidující subjekty již dnem vyhlášení voleb, nikoliv až jejich faktickou registrací. Obdobná konstrukce je užita také v § 16a ZVP, podle něhož už po pěti dnech od vyhlášení voleb vznikají kandidujícím subjektům povinnosti – například oznámit zřízení volebního účtu apod. To vše v době, kdy ještě nemohlo dojít k registraci kandidátní listiny (přesto § 16a hovoří o kandidující politické straně, politickém hnutí, koalici nebo nezávislém kandidátovi).

Celkově tak je třeba rozlišovat mezi „kandidátem“ a „registrovaným kandidátem“. Zastáváme stanovisko, že pravidla pro vedení kampaně se vztahují právě již toliko na „kandidáta“. Oznámení kandidatury a související vstup do kampaně nejsou přitom právně uchopitelné pojmy. Vstup do kampaně probíhá faktickým jednáním, vstupem na veřejné kolbiště a mnohdy řadu měsíců před podáním kandidátní listiny. Právně uchopitelným vstupem do (již regulované části) kampaně pak je nesporně zřízení volebního účtu (a dalších náležitostí), resp. registrace třetí osoby.


13. Co všechno spadá pod sousloví “komunikační médium?
Sousloví „komunikační médium“ je třeba vykládat široce; ostatně i předmětný výraz je sám o sobě velmi obecně formulován: médiem se v běžném jazyce rozumí jakýkoliv zprostředkující článek, adjektivum komunikační znamená „sloužící ke spojení, resp. dorozumění“. Komunikačním médiem tak je třeba rozumět takřka cokoliv, co zprostředkuje propagaci mezi subjektem realizujícím kampaň a (potenciálním) voličem. Specifickou výjimku z tohoto širokého výkladu představují komunikační média obcí, krajů a právnických osob ovládaných obcemi a kraji. K tomu viz otázka č. 11.

Účelem volebního zákona v aktuálním znění je regulovat volební komunikaci mezi kandidujícími subjekty a adresáty kampaně jako celek, a to co se týče všech jejích hmotných (případně elektronických či audiovizuálních) výstupů. Ostatně pokud by zákon vynechal některé typy komunikace, velmi by tím narušil svůj celkový účel: umožnil by jakýsi neregulovaný prostor pro kampaň, který by se stal hojně využívaným právě těmi subjekty, které by měly v úmyslu se pravidlům zákona vyhnout. Krom toho by se výklad zákona mimořádně ztížil tím, že by bylo nejprve třeba složitě definovat, která kampaň (tj. jakými prostředky vedená) je regulovaná a která nikoliv.

Pro úplnost je třeba upozornit na to, že výraz „komunikační médium“ je mimo kontext volební kampaně užit také v § 1 odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Pojem „komunikační médium“ použitý v zákoně o volbách do Parlamentu ČR je však autonomním pojmem užívaným v tomto přepise, který je třeba vykládat optikou tohoto zákona a podle jeho smyslu a účelu. Zákon o volbách do Parlamentu ČR ostatně ani nijak na zákon o regulaci reklamy neodkazuje a nečiní tak ani důvodová zpráva. Zákon o regulaci reklamy proto není v tomto ohledu relevantní a jeho definice „komunikačního média“ se pro účely volební kampaně neužije.


14. Má ten, kdo volební kampaň šíří (majitel reklamních ploch, distributor letáku a podobně) povinnost kontrolovat označení kampaně dle zákona a může se dopustit deliktu, pokud tak neučiní?

Nikoliv, nejde o povinnost toho, kdo pro volební kampaň poskytuje své reklamní plochy nebo zajišťuje distribuci letáků. Přesto doporučujeme osobám, které poskytují reklamní plochy k umístění volební kampaně, distribuují letáky a podobně, aby zadavatele, případně zhotovitele, o jejich zákonné povinnosti informovaly.

Volební zákon v § 16 odst. 6 stanovuje povinnost označit propagaci nebo volební agitaci šířenou prostřednictvím komunikačních médií informací o jejich zadavateli a zpracovateli (stanovisko úřadu k pojmu zadavatel a zpracovatel zde, stanovisko k sousloví komunikační médium zde). Kandidující politické strany a hnutí a jejich koalice jsou povinny označit jimi využité prostředky volební kampaně svým názvem nebo zkratkou. Registrované třetí osoby musí prostředky kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem přiděleným úřadem. V § 16g a § 16h pak definuje přestupky „fyzických osob“, respektive správní delikty „právnických a podnikajících fyzických osob“ spojené s nesplněním těchto povinností. Jakkoliv „fyzické osoby“ a „právnické a podnikající fyzické osoby“ nejsou v těchto dvou paragrafech blíže specifikovány, v § 16 odst. 6 se hovoří výslovně pouze o kandidujících politických stranách a hnutích a jejich koalicích a o registrovaných třetích osobách. Z toho lze dovodit, že přestupek, respektive správní delikt v souvislosti s nesplněním povinnosti označit dle zákona prostředky volební kampaně, mohou pouze kandující subjekty a třetí osoby.


15. Jakým způsobem se mohou zastupitelé a radní měst a krajů ze stran, které kandidují ve volbách, prezentovat v komunikačních médiích obcí a krajů, aniž by porušili volební zákon?

Volební zákon v § 16 odst. 4 zakazuje využívat k volební kampani komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. Pojem komunikační médium ve specifické souvislosti s tímto ustanovením jsme vyložili zde. Volební kampaní se přitom dle odst. 1 téhož paragrafu rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, hnutí nebo koalice a jejich kandidáta.

Je přirozené, že i v době volební kampaně budou samosprávy prostřednictvím svých komunikačních médií informovat o své činnosti, tedy zejména členů zastupitelstev, rad a starostů, primátorů či hejtmanů, a to i v situaci, kdy tito představitelé samospráv současně reprezentují kandidující politický subjekt či jsou sami kandidáty některého subjektu. Aby jejich propagací v komunikačním médiu obce, kraje nebo jimi ovládaných osob nebyly naplněny znaky volební kampaně, musí se textové i vizuální zpracování příspěvků omezit výhradně na identifikaci příslušného komunálního a krajského představitele a sdělení o jeho činnosti v rámci výkonu příslušné funkce. Texty či audiovizuální příspěvky by se měly věcně vztahovat k aktuálně řešené problematice samosprávy, nikoliv k obecným politickým názorům představitelů samospráv. Vizitky představitelů samospráv, včetně podpisů pod články či audiovizuálními příspěvky, by měly obsahovat výhradně jméno, funkci, případně politickou příslušnost představitele. Umístění loga politické strany u jména komunálního či krajského představitele (nebo i na jiných místech komunikačního média) lze považovat za propagaci kandidujícího politického subjektu, čímž by byl naplněn význam pojmu volební kampaň.


16. Jaký formát má přesně mít odkaz na transparentní volební účet a odkaz na financování volební kampaně (§ 16d odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů)?

V případě transparentního volebního účtu jde o jeden internetový odkaz, po jehož rozkliknuti se uživateli ihned zobrazí náhled transparentního volebního/zvláštního účtu strany. Nejde tedy pouze o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku strany či hnutí, na které je odkaz na transparentní účet uveden (byť současně odkaz na tento účet na internetové stránce strany či hnutí musí být zveřejněn).

V případě odkazu na financování volební kampaně jde pak o odkaz, který uživatele přesměruje na konkrétní úroveň internetové stránky strany či hnutí, která obsahuje průběžné doplňované informace o všech nepeněžních plněních ocenitelných v penězích, které byly uplatněny ve volební kampani kandidujícího subjektu, případně třetí osoby. Údaje o těchto plněních se dle zákona evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Opět, nejde tedy pouze o obecný odkaz na doménu či stránku strany nebo hnutí, kde jsou např. pouze uvedeny odkazy na transparentní účty, ale o stránku, která bez dalšího hledání uživateli poskytuje dané konkrétní informace.


17. Může se v obci místním rozhlasem oznámit konání volebního mítinku politické strany, setkání s některým kandidátem a podobně?
Ne, obecní rozhlasy nemohou být pro tento účel používány. Obdobnou otázkou jsme se jako úřad zabývali výše v bodu č. 11 (odkaz zde). Volební zákon v § 16 odst. 4 říká, že k volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce (nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí). V souvislosti tímto ustanovením se komunikačním médiem, jak vyplývá mj. i z důvodové zprávy k zákonu, míní typicky sdělovací prostředky obcí a krajů (radniční noviny, krajské zpravodaje a podobně). Volební reklama může být umístěna pouze na velkoplošných zařízeních kraje či obce. Obecní rozhlas je však komunikačním médiem ve smyslu sdělovacího prostředku, nikoliv velkoplošným zařízením. Proto nemůže být k volebním sdělením, byť jen v podobě komerčního oznámení o konání mítinku, používán.


18. Je třeba započíst do nákladů kampaně (jako bezúplatné plnění) nošení drobných propagačních materiálů sympatizanty strany nebo polep na vlastním automobilu sympatizanta?
Ne, není. Jedná se o podobnou situaci, jakou jsme řešili v otázce č. 5 (odkaz zde). Prezentace drobných propagačních předmětů na vlastním těle či oděvu (typicky odznáčky, „placky“, potištěné pokrývky hlavy, šály, šátky, trička a podobně) nejsou formami sdělení, za které se obvykle poskytuje úplata. Není tedy třeba ani registrace jako třetí osoby, ani dohody s příslušnou kandidující stranou kvůli započtení hodnoty této prezentace do limitu nákladů. Totéž platí o jednotlivé nálepce na vlastním automobilu sympatizanta (či v případě negativní kampaně naopak odpůrce strany), za podmínky, že polep zabere jen drobnou plochu. Za drobný rozměr budeme jako úřad považovat plochu odpovídající formátu A4 (cca 620 cm2). Pro úplnost dodáváme, že zcela odlišnou situací je komerční nošení propagačních převleků (kostýmů) na veřejných prostranstvích (obvykle spojené například s rozdáváním letáků) či vícenásobný polep vozidla materiály, které by samy o sobě byly drobné, ale jejich celková plocha by významně přesáhla formát A4. V těchto případech by nepochybně již šlo o kampaň, jejíž hodnotu by bylo nutné do limitu nákladů započítat.


19. Kandidující politická strana v průběhu kampaně zjistila, že část vynaložených nákladů nijak nevyužije (například se rozhodne předělat již zpracované vizuály, prostředky kampaně atp.). Musí přesto tato plnění započítat do limitu nákladů?
Pokud plnění (typicky v rámci smluvního vztahu se zhotovitelem kampaně) proběhlo v době po oficiálním startu kampaně (tedy po vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů), musí se započítat do nákladů kampaně bez ohledu na to, že se předmět toho plnění v kampani nijak nevyužije. Ostatně od vyhlášení voleb musí být všechny náklady kampaně bez výjimky hrazeny z volebního účtu. Plnění, která proběhla před oficiálním startem kampaně a kandidující strana se rozhodla je v kampani nijak nepoužít, není třeba do limitu nákladů počítat.